ביטוח אובדן כושר עבודה, נכות ומחלות קשות

ביטוח אובדן כושר עבודה, נכות ומחלות קשות

אובדן כושר עבודה

המדובר ברכיב ביטוחי נלווה, המקביל לפנסיית נכות במסגרת קרנות הפנסיה. תנאי הזכאות אצל מכלול המבטחים דומים. על מנת שהמבוטח יהא זכאי לתגמולי ביטוח, עליו להוכיח את מקרה הביטוח, על שני התנאים המצטברים בו:  האחד – שלילת 75% מכושרו של המבוטח להמשיך במקצועו או בעיסוקו הקודם. השני – שלילת 75% מכושרו של המבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.
ביטוח אובדן כושר עבודה כולל זכאות לקבלת פיצוי חודשי, במקרה שהמבוטח איבד את כושר עבודתו, וכן שחרור מתשלום פרמיה כל עוד הוא נמצא באי כושר עבודה.

ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה הוא למעשה כיסוי ביטוחי אותו ניתן לרכוש כחלק מביטוח החיים, הוא גם יכול להיכנס תחת הגדרת ביטוח תאונות אישיות.
ביטוח נכות מתאונה מבטיח למבוטח תשלום חד פעמי במקרה בו הוא יסבול מאחוז מסוים של נכות בעקבות תאונה.

ההגדרה של תאונה על פי חברות הביטוח היא בד"כ אירוע בלתי צפוי שנגרם על ידי גורם חיצוני אלים וכשתוצאה ממנו נגרם למבוטח נזק או פגיעה גופנית.

אופן חישוב הפיצוי יכול ולהשתנות בין חברה לחברה ואפילו בין סוגי כיסויים באותה חברה: מרבית הכיסויים מעניקים תשלום יחסי השווה לאחוז הנכות הרפואית הצמיתה מתוך סכום הביטוח המלא, יחד עם זאת, קיימים כיסוים שונים בהם קיימת טבלת איברים לפיה מחושב הפיצוי.


מחלות קשות

ביטוח למחלות קשות הינו ביטוח שנועד להגן כלכלית על המבוטח ומשפחתו במקרים בהם מתגלות במבוטח מחלות קשות. מדובר על מחלות אשר רשומות בכתב הפוליסה ולרוב מדובר על רשימה של עד 25 מחלות קשות.

תפריט נגישות